mzcr
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku arozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se súčinností ode dne 11.března 2020:
-osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyššímodborném vzděláváníve školách aškolských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veznění pozdějších předpisů,
-osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně adoplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Toto mimořádné opatřenínabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace vevýskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 vEvropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochranypřed výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob vevymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem ksoučasné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


Původní dokument zobrazte kliknutím zde: pdf