pptxPřijimací_zkoušky_na_střední_školy_a_víceletá_gymnázia.pptx701.29 KB

Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Organizace přijímacího řízení

  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do
   30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení; žák si o přihlášku u kariérního poradce včas zažádá sám
  • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019;
  • pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019; · přijímací zkoušky (jednotné i školní)
  • termín pro školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. 
  • Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

   Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

   Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studio:

   1. termín: pátek 12. dubna 2019
   2. termín: pondělí 15. dubna 2019

   Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

   1. termín: úterý 16. dubna 2019
   2. termín: středa 17. dubna 2019

   Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

   1. termín: pondělí 13. května 2019
   2. termín: úterý 14. května 2019

  Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Přihláška na střední školy a zápisový lístek pro obory bez talentové zkoušky

 • Zápisovým lístkem uchazeč potvrzuje svůj úmysl stát se žákem střední školy.
 • Přihlášku a zápisový lístek obdrží žák 9. ročníku po pololetní klasifikaci 2019 automaticky společně s pololetním výpisem z vysvědčení na své základní škole.
 • Zápisový lístek doručí žák řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Přihláška na víceletá gymnázia se vydává žákovi pouze na základě žádosti rodičů
 • Uchazečům o víceletá gymnázia bude Zápisový lístek základní školou vydán,až když bude mít potvrzeno, že byl na gymnázium přijat

 

 pptxPřijimací_zkoušky_na_střední_školy_a_víceletá_gymnázia.pptx701.29 KB

pdfŽádost_o_vydání_náhradního_zápisového_lístku.pdf100.25 KB