Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391
Veronské náměstí 20/391, 109 00  Praha 10
tel. : 274 864 235, 274 864 156, mobil: 774 966 391
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 63831678

 

Vnitřní řád školní jídelny

 1. Obecná ustanovení

       

 1. Školní jídelna Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a to v souladu s čl. I odst. 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.
 3. Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
 4. Školní jídelna Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo  je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, v případě plánované nepřítomnosti nejpozději  jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. V případě neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ten den do 8 hodin ráno. Cena za jeden oběd je ve stejné výši jako cena oběda III. Kategorie t.j 35,-Kč.

Základní škola poskytuje zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd na základě Směrnice č.8 Zásady pro používání FKSP ve výši 5,-Kč.

 1. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na období dvou týdnů. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek u vchodů do školy a ve školní jídelně, prostřednictvím objednávkového PC boxu ve školní jídelně, na internetových stránkách e-jidelnicek.cz a na webových stránkách školy www.zsvn.cz.
 2. V souladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně – oběd.
 3. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, je poskytováno dietní školní stravování v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, se změnami provedenými vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. 17/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dietní školní stravování ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, se řídí Směrnicí pro dietní stravování ve školní jídelně, učebnicí Základy výživy pro stravovací provozy a dietními recepturami. Školní jídelna spolupracuje s registrovaným nutričním terapeutem.

Dietní stravování ve školní jídelně je poskytováno za těchto podmínek:

 • Rodiče nebo zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte o příslušné indikaci k dietnímu způsobu stravování – druh diety.
 • U bezlepkové diety rodič nebo zákonný zástupce doloží písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti donesených potravin nebo stravy.
 • Cena oběda pro dietní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Cena oběda pro dietní stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.
 • Zákonní zástupci a zaměstnanci u bezlepkové diety nakupují a donesou do školní jídelny bezlepkové přílohové těstoviny, polévkové těstoviny, strouhanku a bezlepkovou mouku.
 • Na základě jídelního lístku bezlepkoví strávníci donesou do jídelny připravené a uvařené přílohy- houskové knedlíky, bramborové knedlíky, šišky a halušky. Tyto přílohy jsou uložené v plastové uzavíratelné nádobě určené pro styk s potravinami a označeny jménem a příjmením strávníka.
 • Potraviny ( bezlepkové přílohy-knedlíky, suroviny) přinesené zákonným zástupcem nebo strávníkem v den přípravy pokrmu, jsou předány osobně do školní jídelny ráno do 8 hodin vchodem z Parmské ulice do dvora a přes rampu. Potraviny přebírá vedoucí školní jídelny nebo kuchařka školní jídelny.
 • Požadavky na zakoupení bezlepkových  surovin zasílá vedoucí školní jídelny zákonným zástupcům a zaměstnancům školy emailem.
 • Jídelní lístek pro příslušnou dietu předává vedoucí školní jídelny emailem zákonným zástupcům dítěte nejpozději jeden týden dopředu. Na jídelním lístku jsou vyznačeny a popsány přílohy, které musí strávník přinést jako VLASTNÍ do školní jídelny.
 • Dieta bezlepková kombinovaná s diabetickou: zákonný zástupce strávníka zasílá emailem nejpozději jeden týden dopředu jídelní lístek s vyznačenou gramáží příloh, které mají být strávníkovi při obědě odváženy.
 • Potraviny a strava pro přípravu diety jsou uloženy na vyhrazeném označeném místě v denním  skladu nebo lednici.
 • Strava je připravována ke konzumaci ve školní jídelně v nádobí školní jídelny a v příslušnou dobu vydána na stolním nádobí školní jídelny.
 • Při výdeji obědů nahlásí vychovatelka, učitelka dietu, jméno a příjmení dítěte vydávající kuchařce, a vychovatelka, učitelka,  oběd osobně předá dítěti.

Nedružinové děti nahlásí vydávající kuchařce  jméno samy a oběd si přeberou samy.

 • Manipulace s pokrmem, ohřátí a vydání je popsáno v systému HACCP.
 • Odhlašování obědů probíhá e - mailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

telefonicky +  SMS – 773 967 391, nejpozději ten den do 8 hodin. Dietní stravu je nutné vždy v uvedeném termínu odhlásit, aby nebyla zbytečně připravována. V opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.

 • Podle vyhl.č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhl.č. 107/2015 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut.
 1. Přihlašování a odhlašování školního stravování
 1. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci a ostatní strávníci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Přihlášku ke stravování, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.
 2. Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Změny údajů v průběhu školní docházky je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny písemně e-mailem.
 3. Při ukončení školní docházky či ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků a zaměstnanci povinni odhlásit se ze školního stravování u vedoucí školní jídelny.
 4. K objednávání a výdeji stravy strávníci používají čip. Cena zálohy za čip je 150,- Kč.

Čip se vyzvedává v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny a záloha se hradí hotově.                Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky  vedoucí školní jídelny. Čip bude zablokován proti případnému zneužití. Po dobu jednoho pracovního týdne si strávník vyzvedává náhradní stravenku v jídelně u vedoucí školní jídelny. Pokud se čip v této lhůtě nenajde, strávník si musí zakoupit nový.  Záloha za ztracený čip se nevrací. Pokud strávník ztracený čip najde, je možné poslední přidělený čip vrátit v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny, kde bude strávníkovi vrácena hotově záloha 150,-Kč, nebo si nalezený čip nechat jako náhradní pro případ ztráty nového čipu.

 1. Čip zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky.

     Po ukončení školní docházky:

 1. bude za funkční nepoškozený a vyčištěný čip vrácena hotově záloha 150,- Kč v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny
 2. b) za poškozený a nefunkční čip záloha vrácena nebude

Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy automaticky na základě Přihlášky ke stravování a  na základě prokazatelného zaplacení stravného (platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději 2 pracovní dny před 1. pracovním dnem následujícího měsíce). V případě nedodržení termínu úhrady stravného nebude strávník k odběru stravy v daném měsíci přihlášen.

První školní den nového školního roku budou automaticky přihlášeni všichni strávníci, kteří se v předchozím školním roce stravovali a včas se neodhlásili.

Variabilní symboly strávníků  zůstávají stejné po celou dobu školní docházky.

Platba na září musí být provedena u trvalých příkazů nejpozději k 20. srpnu,  inkaso z účtu bude provedeno   v srpnu a poštovní poukázky budou strávníkům rozdány první školní den ve třídách. Ty je nutné uhradit do 5. pracovních dnů v září.

Přeplatky za stravné:

 • trvalé příkazy: vyúčtování probíhá v  červenci po ukončení školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
 • inkaso z účtu: vyúčtování probíhá každý měsíc při tvorbě podkladů pro banku a na konci školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
 • poštovní poukázky: vyúčtování probíhá každý měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující. Přeplatky z června se převádí do měsíce následujícího, tedy září nového školního roku.

Změnu čísla účtu je nutné nahlásit písemně vedoucí školní jídelny na níže uvedený kontakt.

 

 1. Cena a placení stravného

 

 1. Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin  a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku ( školní rok začíná  
 3. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku ) :

      Věkové kategorie:       

I. kategorie: 7 - 10 let 31,- Kč záloha  651,- Kč
II. kategorie: 11 - 14 let 33,- Kč záloha  693,- Kč
III. kategorie: 15 a více let 35,- Kč záloha  735,- Kč
zaměstnanci:   30,- Kč záloha  630,- Kč
cizí strávníci:   70,- Kč záloha 1 540,- Kč

 

 

      Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

Stravné lze hradit:

 • bankovním převodem (trvalý nebo jednorázový příkaz): číslo účtu- 2000896379/0800
 • inkasem z účtu u České spořitelny: číslo účtu- 100238331/0800
 • poštovní poukázkou po dohodě s vedoucí školní jídelny

Podklady pro zadání trvalého příkazu a inkasa z účtu, včetně variabilního symbolu strávníka, obdrží zákonný zástupce dítěte nebo strávník v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny po vyplnění Přihlášky ke stravování.

Platba na stravné musí být uhrazena k 20. v měsíci na měsíc následující.

V případě nedostatečných finančních prostředků na kontu strávníka nebude strávník na obědy  přihlášen.

 1. Objednávání a odhlašování stravy

 

 1. Strávníci mají možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru stravy mají automaticky přihlášeno menu č. 1.
 2. Výběr menu č. 2 provádí strávník na PC zařízení objednávkového boxu (pomocí čipu), nebo prostřednictvím internetu na adrese e-jídelníček.cz .Volba menu č. 2 je možná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin.(do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).
 3. Výběr ze dvou menu je podmíněn přihlášením minimálně 20 strávníků na jednotlivé menu. Při nižším počtu přihlášených budou všichni automaticky přehlášeni na menu stejné. Informace o změně menu bude vyvěšena den předem na webových stránkách školy v záložce Školní jídelna-Aktuality.
 4. Strávníci nebo rodiče/zákonní zástupci jsou povinni se odhlásit z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 hodin.(do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).
 5. Odhlásit se lze osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny – Miloslava Střasáková, telefonicky- 773 967 391 + SMS, na internetové adrese e-jidelnicek.cz, PC boxu v jídelně nebo emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 6. Pokud již nelze v 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:15   Vstup do školní jídelny je přes vrátnici školy.
 7. Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit. V opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda tj. včetně režijních a mzdových nákladů.
 8. Pokud nelze odhadnout délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě doma, a ten den již oběd nelze odhlásit, platí možnost, vyzvednout si oběd do vlastních jídlonosičů za dotovanou cenu bez režijních nákladů v době od 11:00 do 11:15 hodin.

Cena oběda včetně režijních nákladů:

I. kategorie 66,- Kč
II. kategorie 68,- Kč
III. kategorie 70,- Kč
Zaměstnanci školy 70,- Kč
 1. V případě konání hromadných akcí mimo školu (školní výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz,

      exkurzní a projektové dny, …) odhlašují obědy zúčastněným hromadně vedoucí těchto akcí.

Seznam zúčastněných odevzdá vedoucí akce nejpozději 7 pracovních dnů do 14 hodin vedoucí školní            jídelny ( nezapočítávají se prázdniny, ředitelské volno a svátky ).

      Vedoucí školní jídelny seznam potvrdí podpisem a datem převzetí. Kopii obdrží vedoucí akce.

 1. Ukončení školní docházky:

      1)   žáci devátých tříd :  po vyúčtování přeplatků a nedoplatků jsou rušeni automaticky (přeplatky

            jsou vráceny hotově nebo  platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování )

2)   žáci, kteří přestupují na jinou školu nebo odchází na gymnázia na základě oznámení rodičů nebo

      zák.zástupců v kanceláři školní jídelny  vedoucí školní jídelny, budou ze stravování odhlášeni po

      vyrovnání přeplatků nebo nedoplatků a vrácení zálohy na čip.

 • Pokud se přihlášený strávník přestane v průběhu školního roku stravovat, oznámí tuto skutečnost strávník nebo jeho zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny, vedoucí školní jídelny.

 

 1. Provoz školní jídelny

 

 1. Provoz školní jídelny začíná v 11:00 a končí v 14:00 hodin, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven. V případě konání ohlášené, hromadné akce s upřesněním času předpokládaného návratu a upozorněním na možné zpoždění příchodu na oběd, bude výdej obědů prodloužen do 14:30 hodin. Přijde-li skupina zpět ještě v době běžného výdeje, nahlásí vedoucí akce tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.
 2. Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se žákům, strávníkům, zaměstnancům školy a rodičům/zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám, kteří si vyzvedávají oběd pro nemocné dítě. Výjimečně může být na základě žádosti rodičů/zákonných zástupců povolen dohled nad dítětem ve školní jídelně, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte.
 3. Žáci odcházejí ze školy do školní jídelny samostatně, „družinové“ děti v doprovodu vychovatelek školní družiny, a to po skončeném dopoledním vyučování (dle rozvrhu).
 4. Žáci si umyjí a vydezinfikují ruce před vstupem do jídelny.
 5. Žáci se řadí do fronty (v chodbě školní jídelny nebo ve školní jídelně) dle pokynů dohledu, ve frontě nepředbíhají ostatní strávníky. Zaměstnanci mají při výdeji obědů přednost před žáky.
 6. Při zapomenutí čipu bude  strávníkovi  vydána  náhradní stravenka ve školní jídelně vedoucí školní jídelny.
 7. Jídlo a  nápoje  podávané  v rámci  školního stravování  konzumují strávníci  ve školní jídelně.  Strávníci oběd  konzumují  u  stolu vsedě, stolní nádobí , příbory   strávníci   neodnášejí  mimo školní  jídelnu.  Strávníci  při  jídle  zachovávají  pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace zasunou židli a použité  nádobí odevzdají na určené místo. 
 8. Stravování dětí školní družiny řídí  vychovatelky jednotlivých oddělení.
 1. Bezpečnost, dohled
 1. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.
 2. Povinnosti pedagogického dohledu:

             - nastupovat včas dle rozvrhu dohledů ve školní jídelně

             - vyčkat příchodu následujícího dohledu

             - vykonávat dohled v prostorách celé jídelny, zejména výdejního okna a na chodbě před jídelnou

             - provádět dohled nad obědvajícími žáky (chování, dodržování hygienických pravidel, usměrňování

               stravovacích návyků, dodržování zásad stolování, vedení žáků k úklidu místa)            

             - v případě nevhodného chování žáka nebo porušení vnitřního řádu školní jídelny:

                                             - vykázat žáka na konec řady

                                             - určit příchod žáka na pozdější dobu

                                             - informovat třídního učitele o nevhodném chování žáka

              Každý úraz strávníka musí být nahlášen dohlížejícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první

              pomoc a další opatření (informace či kontaktování rodičů, zápis do knihy úrazů …).

 

 1. Stravování cizích strávníků
 1. obědy pro cizí strávníky jsou vydávány v době od 11:30 do 14:00 hod
 2. cizí strávníci oběd konzumují na vyhrazeném označeném místě ve školní jídelně
 1. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19

 

V případě výskytu infekčních onemocnění – COVID-19 je postupováno dle manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tento platný manuál je přiložen k Vnitřnímu řádu jako DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU.

     

 1. Závěrečná ustanovení

 a) Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci a rodiče/zákonní zástupci žáků řešit:

       1) v kanceláři školní jídelny  u vedoucí školní jídelny v době od 11:30 do 14:00 hodin

       2) po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny v kanceláři  školní jídelny   

b) Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy.

 

Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících právních předpisů.

 

V Praze dne 1. 9. 2021

 

Mgr. Jitka Urbánková Miloslava Střasáková
ředitelka školy vedoucí školní jídelny

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 1 

 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM KE COVID-19

 

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí SOUBOREM DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ ZE DNE 17. SRPNA 2021.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách min. 60 °C
 • Ve společných prostorech školy a při výdeji pokrmů mají zaměstnanci zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem-respirátor, nano rouška.
 • Výjimku tvoří konzumace potravin, nápojů, oběda.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci myjí a dezinfikují ruce.
 • Není umožněno samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků a ovoce.
 • Strávníci si sami odebírají podnos, nápoj, polévku, mléčný výrobek, kompot, salát.
 • Výdej oběda první den nemoci:11:00 – 11:15 hod. do vlastních čistých neskleněných jídlonosičů, zelená jídelna, vchod přes vrátnici školy. Strávníci musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest a dezinfikovat si ruce před vstupem do jídelny.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba nebo dítě.
 • U jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků a mezi skupinami nejvýše 6 strávníků je rozestup alespoň 1,5 metru.
 • Strávníci, kteří se nepodrobí testování, a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5m a mají vyhrazený stůl v zelené jídelně.

 

V Praze dne 1. 9. 2021

Mgr. Jitka Urbánková – ředitelka školy

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny