Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391
Veronské náměstí 20/391, 109 00  Praha 10
tel. : 274 864 235, 274 864 156, mobil: 774 966 391
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 63831678

 

Vnitřní řád školní jídelny  

 1. Obecná ustanovení

       

 1. Školní jídelna Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a to v souladu s čl. I odst. 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.
 3. Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen v době prázdnin nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).
 4. Školní jídelna Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy, školní družiny a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo  je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, v případě plánované nepřítomnosti nejpozději  jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. V případě neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ten den do 8 hodin ráno. Cena za jeden oběd je ve stejné výši jako cena oběda III. Kategorie t.j 35,-Kč.

Základní škola poskytuje zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd na základě Směrnice č.8 Zásady pro používání FKSP ve výši 5,-Kč.

 1. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na období dvou týdnů. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek u vchodů do školy a ve školní jídelně, prostřednictvím objednávkového PC boxu ve školní jídelně, na internetových stránkách e-jidelnicek.cz a na webových stránkách školy www.zsvn.cz.
 2. V souladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně – oběd.
 3. Ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, je poskytováno dietní školní stravování v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, se změnami provedenými vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. 17/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dietní školní stravování ve školní jídelně Základní školy, Praha 10, Veronské náměstí 391, se řídí Směrnicí pro dietní stravování ve školní jídelně, učebnicí Základy výživy pro stravovací provozy a dietními recepturami. Školní jídelna spolupracuje s registrovaným nutričním terapeutem.

Dietní stravování ve školní jídelně je poskytováno za těchto podmínek:

 • Rodiče nebo zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte o příslušné indikaci k dietnímu způsobu stravování – druh diety.
 • U bezlepkové diety rodič nebo zákonný zástupce doloží písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti donesených potravin nebo stravy.
 • Cena oběda pro dietní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 • Cena oběda pro dietní stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.
 • Zákonní zástupci a zaměstnanci u bezlepkové diety nakupují a donesou do školní jídelny bezlepkové přílohové těstoviny, polévkové těstoviny, strouhanku a bezlepkovou mouku.
 • Na základě jídelního lístku bezlepkoví strávníci donesou do jídelny připravené a uvařené přílohy- houskové knedlíky, bramborové knedlíky, šišky a halušky. Tyto přílohy jsou označeny jménem strávníka.
 • Potraviny ( bezlepkové přílohy-knedlíky, suroviny) přinesené zákonným zástupcem nebo strávníkem v den přípravy pokrmu, jsou předány osobně do školní jídelny ráno do 8 hodin vchodem přes rampu. Potraviny přebírá vedoucí školní jídelny nebo kuchařka školní jídelny.
 • Požadavky na zakoupení bezlepkových  surovin zasílá vedoucí školní jídelny zákonným zástupcům a zaměstnancům školy emailem.
 • Jídelní lístek pro příslušnou dietu předává vedoucí školní jídelny emailem zákonným zástupcům dítěte nejpozději jeden týden dopředu. Na jídelním lístku jsou vyznačeny a popsány přílohy, které musí strávník přinést jako VLASTNÍ do školní jídelny.
 • Dieta bezlepková kombinovaná s diabetickou: zákonný zástupce strávníka zasílá emailem nejpozději jeden týden dopředu jídelní lístek s vyznačenou gramáží příloh, které mají být strávníkovi při obědě odváženy.
 • Potraviny a strava pro přípravu diety jsou uloženy na vyhrazeném označeném místě v denním  skladu nebo lednici.
 • Strava je připravována ke konzumaci ve školní jídelně v nádobí školní jídelny a v příslušnou dobu vydána na stolním nádobí školní jídelny.
 • Při výdeji obědů nahlásí vychovatelka, učitelka dietu a jméno dítěte vydávající kuchařce a vychovatelka, učitelka  oběd osobně předá dítěti.

Nedružinové děti nahlásí vydávající kuchařce  jméno samy a oběd si přeberou samy.

 • Manipulace s pokrmem, ohřátí a vydání je popsáno v systému HACCP.
 • Odhlašování obědů probíhá emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

telefonicky +  SMS – 773 967 391, nejpozději ten den do 8 hodin.

 

 • Podle vyhl.č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhl.č. 107/2015 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut.
 1. Přihlašování a odhlašování školního stravování
 1. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci a ostatní strávníci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Přihlášku ke stravování, veškeré písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.
 2. Při ukončení školní docházky či ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků a zaměstnanci povinni odhlásit se ze školního stravování u vedoucí školní jídelny.
 3. K objednávání a výdeji stravy strávníci používají čip. Cena zálohy za čip je 150,- Kč.

Čip se vyzvedává v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny a záloha se hradí hotově.                Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky  vedoucí školní jídelny. Čip bude zablokován proti případnému zneužití. Po dobu jednoho pracovního týdne si strávník vyzvedává náhradní stravenku v jídelně u vedoucí školní jídelny. Pokud se čip v této lhůtě nenajde, strávník si musí zakoupit nový.  Záloha za ztracený čip se nevrací. Pokud strávník ztracený čip najde, je možné poslední přidělený čip vrátit v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny, kde bude strávníkovi vrácena hotově záloha 150,-Kč, nebo si nalezený čip nechat jako náhradní pro případ ztráty nového čipu.

 1. Čip zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky.

     Po ukončení školní docházky:

 1. bude za funkční nepoškozený čip vrácena hotově záloha 150,- Kč v kanceláři školní jídelny

u  vedoucí školní jídelny

 1. b) za poškozený a nefunkční čip záloha vrácena nebude

Strávníci jsou každý měsíc přihlašováni k odběru stravy automaticky na základě Přihlášky ke stravování a  na základě prokazatelného zaplacení stravného (platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději 2 pracovní dny před 1. pracovním dnem následujícího měsíce). V případě nedodržení termínu úhrady stravného nebude strávník k odběru stravy v daném měsíci přihlášen.

První školní den nového školního roku budou automaticky přihlášeni všichni strávníci, kteří se v předchozím školním roce stravovali a včas se neodhlásili.

Variabilní symboly strávníků  zůstávají stejné po celou dobu školní docházky. Rovněž Přihláška ke stravování platí po celou dobu docházky strávníka do školy.

Platba na září musí být provedena u trvalých příkazů nejpozději k 20. srpnu,  inkaso z účtu bude provedeno   v srpnu a poštovní poukázky budou strávníkům rozdány první školní den ve třídách. Ty je nutné uhradit do 5. pracovních dnů v září.

Přeplatky za stravné:

 • trvalé příkazy: vyúčtování probíhá v  červenci po ukončení školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
 • inkaso z účtu: vyúčtování probíhá každý měsíc při tvorbě podkladů pro banku a na konci školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování.
 • poštovní poukázky: vyúčtování probíhá každý měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující. Přeplatky z června se převádí do měsíce následujícího, tedy září nového školního roku.

Změnu čísla účtu je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny na níže uvedené kontakty.

 

 

 1. Cena a placení stravného

 

 1. Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin  a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku ( školní rok začíná  
 3. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku ) :

      Věkové kategorie:       I. kategorie:          7 – 10 let           31,- Kč        záloha                651,-Kč

II.kategorie:          11 – 14 let          33,- Kč        záloha                693,-Kč     

                                     III. kategorie:        15 a více let         35,- Kč        záloha                735,-Kč  

                                      zaměstnanci:                                  30,- Kč        záloha                 630,-Kč 

                                        cizí strávníci                                  70,- Kč        záloha              1.540,-Kč

 

      Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

Stravné lze hradit:

 • bankovním převodem (trvalý nebo jednorázový příkaz): číslo účtu- 2000896379/0800
 • inkasem z účtu u České spořitelny: číslo účtu- 100238331/0800
 • poštovní poukázkou po dohodě s vedoucí školní jídelny

Podklady pro zadání trvalého příkazu a inkasa z účtu, včetně variabilního symbolu strávníka, obdrží zákonný zástupce dítěte nebo strávník v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny po vyplnění Přihlášky ke stravování.

Platba na stravné musí být uhrazena k 20. v měsíci na měsíc následující.

V případě nedostatečných finančních prostředků na kontu strávníka nebude strávník na obědy  přihlášen.

 1. Objednávání a odhlašování stravy

 

 1. Strávníci mají možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Všichni strávníci přihlášení v daném měsíci k odběru stravy mají automaticky přihlášeno menu č. 1.
 2. Výběr menu č. 2 provádí strávník na PC zařízení objednávkového boxu (pomocí čipu), nebo prostřednictvím internetu na adrese e-jídelníček.cz .Volba menu č. 2 je možná nejpozději 2 pracovní dny předem do 14:00 hodin.(do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).
 3. Výběr ze dvou menu je podmíněn přihlášením minimálně 20 strávníků na jednotlivé menu. Při nižším počtu přihlášených budou všichni automaticky přehlášeni na menu stejné. Informace o změně menu bude vyvěšena den předem na webových stránkách školy v záložce Školní jídelna-Aktuality.
 4. Strávníci nebo rodiče/zákonní zástupci jsou povinni se odhlásit z odběru stravy nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 hodin.(do pracovních dnů se nezapočítávají prázdniny, svátky, ředitelské volno tedy NESTRAVNÉ DNY).
 5. Odhlásit se lze osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny – Miloslava Střasáková, telefonicky- 773 967 391 + SMS, na internetové adrese e-jidelnicek.cz, PC boxu v jídelně nebo emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 6. Pokud již nelze v 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastních neskleněných čistých nádob ve školní jídelně v době od 11:00 do 11:15   Vstup do školní jídelny je přes vrátnici školy.
 7. Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit. V opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda tj. včetně režijních a mzdových nákladů.
 8. Pokud nelze odhadnout délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě doma, a ten den již oběd nelze odhlásit, platí možnost, vyzvednout si oběd do vlastních nádob za dotovanou cenu bez režijních nákladů v době od 11:00 do 11:15 hodin.

Cena oběda včetně režijních nákladů:

 

 1. kategorie                               66,-Kč
 2. kategorie 68,-Kč

III. kategorie                                                      70,-Kč

Zaměstnanci školy                                             70,-Kč

   

 1. V případě konání hromadných akcí mimo školu (školní výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz,

      exkurzní a projektové dny, …) odhlašují obědy zúčastněným hromadně vedoucí těchto akcí.

Seznam zúčastněných odevzdá vedoucí akce nejpozději 7 pracovních dnů do 14 hodin vedoucí školní            jídelny ( nezapočítávají se prázdniny, ředitelské volno a svátky ).

      Vedoucí školní jídelny seznam potvrdí podpisem a datem převzetí. Kopii obdrží vedoucí akce.

 1. Ukončení školní docházky:

      1)   žáci devátých tříd :  po vyúčtování přeplatků a nedoplatků jsou rušeni automaticky (přeplatky

            jsou vráceny hotově nebo  platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování ).

2)   žáci, kteří přestupují na jinou školu nebo odchází na gymnázia na základě oznámení rodičů nebo

      zák.zástupců v kanceláři školní jídelny  vedoucí školní jídelny, budou ze stravování odhlášeni po

      vyrovnání přeplatků nebo nedoplatků a vrácení zálohy na čip.

 • Pokud se přihlášený strávník přestane v průběhu školního roku stravovat, oznámí tuto skutečnost strávník nebo jeho zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny vedoucí školní jídelny.

 

 1. Provoz školní jídelny

 

 1. Provoz školní jídelny začíná v 11:00 a končí v 14:00 hodin, pokud není výdej obědů z provozních důvodů prodloužen nebo jinak upraven. V případě konání ohlášené, hromadné akce s upřesněním času předpokládaného návratu a upozorněním na možné zpoždění příchodu na oběd, bude výdej obědů prodloužen do 14:30 hodin. Přijde-li skupina zpět ještě v době běžného výdeje, nahlásí vedoucí akce tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.
 2. Vstup do školní jídelny je povolen stravujícím se žákům, strávníkům, zaměstnancům školy a rodičům/zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám, kteří si vyzvedávají oběd pro nemocné dítě. Výjimečně může být na základě žádosti rodičů/zákonných zástupců povolen dohled nad dítětem ve školní jídelně, pokud to vyžaduje zdravotní stav dítěte.
 3. Žáci odcházejí ze školy do školní jídelny samostatně, „družinové“ děti v doprovodu vychovatelek školní družiny, a to po skončeném dopoledním vyučování (dle rozvrhu).
 4. Žáci si umyjí ve školní jídelně
 5. Žáci se řadí do fronty (v chodbě školní jídelny nebo ve školní jídelně) dle pokynů dohledu, ve frontě nepředbíhají ostatní strávníky. Zaměstnanci mají při výdeji obědů přednost před žáky.
 6. Při zapomenutí čipu bude  strávníkovi  vydána  náhradní stravenka ve školní jídelně vedoucí školní jídelny.
 7. Jídlo a  nápoje  podávané  v rámci  školního stravování  konzumují strávníci  ve školní jídelně.  Strávníci oběd  konzumují  u  stolu vsedě, stolní nádobí , příbory   strávníci   neodnášejí  mimo školní  jídelnu.  Strávníci  při  jídle  zachovávají  pravidla slušného stolování. Po ukončení konzumace zasunou židli a použité  nádobí odevzdají na určené místo. 
 8. Stravování dětí školní družiny řídí  vychovatelky jednotlivých oddělení.
 1. Bezpečnost, dohled
 1. Všichni strávníci dodržují ve školní jídelně bezpečnostní předpisy, Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, zásady společenského chování i pravidla stolování.
 2. Povinnosti pedagogického dohledu:

             - nastupovat včas dle rozvrhu dohledů ve školní jídelně

             - vyčkat příchodu následujícího dohledu

             - vykonávat dohled v prostorách celé jídelny, zejména výdejního okna a na chodbě před jídelnou

             - provádět dohled nad obědvajícími žáky (chování, dodržování hygienických pravidel, usměrňování

               stravovacích návyků, dodržování zásad stolování, vedení žáků k úklidu místa)             

             - v případě nevhodného chování žáka nebo porušení vnitřního řádu školní jídelny:

                                             - vykázat žáka na konec řady

                                             - určit příchod žáka na pozdější dobu

                                             - informovat třídního učitele o nevhodném chování žáka

              Každý úraz strávníka musí být nahlášen dohlížejícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první

              pomoc a další opatření (informace či kontaktování rodičů, zápis do knihy úrazů …).

 

 1. 7. Stravování cizích strávníků
 1. obědy pro cizí strávníky jsou vydávány v době od 11:30 do 14:00 hod
 2. cizí strávníci oběd konzumují na vyhrazeném označeném místě ve školní jídelně
 1. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19

 

V případě výskytu infekčních onemocnění – COVID-19 je postupováno dle manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 2. Strávníci si před odebíráním stravy umyjí a dezinfikují ruce na stojanu před jídelnami
 3. Strávníkům není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, nápojů, polévek, ovoce, jogurtů, ubrousků.
 4. Zákonní zástupci, prarodiče, kteří si vyzvedávají 1. den nemoci oběd do vlastních nádob, u vstupu do školy použijí dezinfekci rukou, ústa a nos mají zakrytá rouškou a dodržují před recepcí školní jídelny a v jídelně při odebírání stravy rozestupy.
 5. Výdej obědů do vlastních nádob první den nemoci: 11:00 – 11:15

     

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Problémy, připomínky a dotazy mohou strávníci a rodiče/zákonní zástupci žáků řešit:

       1) v kanceláři školní jídelny  u vedoucí školní jídelny v době od 11:30 do 14:00 hodin

       2) po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny v kanceláři  školní jídelny

      

                

 1. Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i návštěvníci školy nebo školní jídelny. Je vyvěšen v prostorách školy, kuchyně a na webových stránkách školy.

Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a na to navazujících právních předpisů.

V Praze dne 1. 9. 2020                                                                               

Mgr. Jitka Urbánková                                                                                 Miloslava Střasáková

ředitelka školy                                                                                             vedoucí školní jídelny    

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 1  

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 30. 9. 2020

 

     

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020:

 • Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je 6 osob.
 • V jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení.
 • Strávníci v řadě na výdej oběda dodržují vyznačené rozestupy.
 • Strávníci dodržují zvýšená hygienická opatření: mytí a dezinfekce rukou, zakrytá ústa a nos, není povolen samoobslužný výdej příborů, podnosů, ubrousků, nápojů, ovoce, mléčných výrobků…
 • Výdej oběda do vlastních čistých nádob první den nemoci probíhá ve vymezeném čase 11:00 – 11:15

V Praze dne 30. 9. 2020                                                                               

Mgr. Jitka Urbánková                                                                                 Miloslava Střasáková

ředitelka školy                                                                                             vedoucí školní jídelny   

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 2  

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 2. 11.  2020

 

     

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1109, 1112

 • Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání
 • Provoz školních jídelen není zakázán

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem:

 

Výdej jídel zaměstnancům školy a dětem přítomným ve škole:

V Praze dne 2. 11. 2020                                                                               

Mgr. Jitka Urbánková                                                                                 Miloslava Střasáková

ředitelka školy                                                                                             vedoucí školní jídelny    

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 3 

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 18. 11.  2020

 

     

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1109, 1112

 • Provoz školních jídelen není zakázán
 • JE POVOLENA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD, 1. A 2. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 18. 11. 2020 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., 1. a 2. ročníky) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Žáci PT, 1. a 2. ročníků jsou od 18. 11. 2020 automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:40 do 13 hodin.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku nebo e-mailem.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy, používat dezinfekci na ruce.
 • Pro výdej oběda je nutný čip. Náhradní stravenky nebudou vydávány z důvodu potkávání žáků jednotlivých tříd.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci a zaměstnanci školy na distanční výuce se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13 do 14 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných jídlonosičů.
 • Žáci a zaměstnanci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘÍTOMNÍ VE ŠKOLE:

 

 • Zaměstnanci školy se k odběru stravy přihlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů pro vychovatelky/e je od 11:15 v zelené jídelně.
 • Ostatní zaměstnanci od 11:40 do 13 hodin. Oběd konzumují v červené jídelně v místnosti pro zaměstnance.

 

V Praze dne 18. 11. 2020                                                                               

Mgr. Jitka Urbánková                                                                                 Miloslava Střasáková

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 4

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19 k 30. 11. 2020

 

 

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

 

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí přípravných tříd, žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků, žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky.

 

PREZENČNÍ VÝUKA:

 

Ve školní jídelně se od 30. 11. 2020 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. stupně, 9. ročníky, žáci rotační výuky) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 

 • Všichni strávníci, přihlášeni ke stravování před uzavřením školy, jsou od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeni ke stravování, včetně žáků a zaměstnanců na distanční výuce. Automatické přihlášení se neprovedlo u strávníků, kteří měli odhlášku obědů provedenou osobně na období od 30. 11. a dále, prostřednictvím e jídelníčku, PC boxu.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:30 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:45 do 14 hodin v zelené jídelně a od 11:45 do 13 hodin v červené jídelně.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Při zapomenutí čipu:
 • Družinové děti: vychovatel/ka, učitel, napíše na lístek příjmení a třídu žáka a bez doprovodu žáků lístek odevzdá vedoucí školní jídelny. Po kontrole v počítači vedoucí šj lístek odevzdá zpět vychovateli s potvrzenými jmény pro výdej oběda. Do notýsku vychovatel zapíše informaci pro rodiče o nutnosti kontrolovat čipy.
 • Ostatní strávníci: náhradní stravenka bude vydána strávníkovi po vstupu jeho třídy do jídelny.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy, používat dezinfekci na ruce.

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

Žáci a zaměstnanci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 

 • Všichni strávníci, přihlášeni ke stravování před uzavřením školy, jsou od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeni ke stravování, včetně žáků a zaměstnanců na distanční výuce. Automatické přihlášení se neprovedlo u strávníků, kteří měli odhlášku obědů provedenou osobně na období od 30. 11. a dále, prostřednictvím e jídelníčku, PC boxu.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:30 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13:30 do 14 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných jídlonosičů.
 • Žáci a zaměstnanci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘÍTOMNÍ VE ŠKOLE:

 

 • Všichni strávníci, přihlášeni ke stravování před uzavřením školy, jsou od 30. 11. 2020 automaticky přihlášeni ke stravování, včetně žáků a zaměstnanců na distanční výuce. Automatické přihlášení se neprovedlo u strávníků, kteří měli odhlášku obědů provedenou osobně na období od 30. 11. a dále, prostřednictvím e jídelníčku, PC boxu.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:30 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů je od 11:15 do 14 hodin v zelené jídelně a od 11:45 do 13 hodin v červené jídelně.

 

V Praze dne 25. 11. 2020

Mgr. Jitka Urbánková   Miloslava Střasáková
ředitelka školy   vedoucí školní jídelny

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 5 

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 27. 12. 2020

 

 

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1377

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 4. 1. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. a 2. ročníků) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníků jsou od 4. 1. 2021 automaticky přihlášeni ke stravování.
 • Automatické přihlášení se neprovedlo u strávníků, kteří měli odhlášku obědů provedenou osobně na období od 4. 1. 2021 a dále, prostřednictvím e jídelníčku, PC boxu.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:40 do 13 hodin.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy, používat dezinfekci na ruce.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

Žáci a zaměstnanci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci 3. – 9. ročníků na distanční výuce jsou od 4. 1. 2021 automaticky odhlášeni ze stravování.
 • Přihlašování na 4. 1. a 1. 2021 je možné nejpozději do 4. 1. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Žáci školy na distanční výuce se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13 do 14 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných jídlonosičů.
 • Žáci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘÍTOMNÍ VE ŠKOLE A NA DISTANČNÍ VÝUCE:

 

 • Všichni zaměstnanci školy byli automaticky od 4. 1. 2021 odhlášeni ze stravování.
 • Vyučující přípravné třídy, 1. a 2. ročníků a vychovatelé jsou přihlášeni hromadně.
 • Přihlašování na 4. 1. a 1. 2021 je možné nejpozději do 4. 1. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem –Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Zaměstnanci školy se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Výdej obědů pro vychovatelky/e je od 11:15 v zelené jídelně.
 • Ostatní zaměstnanci přítomní ve škole od 11:40 do 13 hodin. Oběd konzumují v červené jídelně v místnosti pro zaměstnance.
 • Výdej obědů pro zaměstnance na distanční výuce: 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Zaměstnanci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.

 

V Praze dne 29. 12. 2020

Mgr. Jitka Urbánková   Miloslava Střasáková
ředitelka školy   vedoucí školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 6 

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 1. 3. 2021

 

     

Na základě krizového opatření č. 200 se  zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

 

      Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. 12. 2020 č. 1377

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, viz. krizové opatření č.212 ze dne 26. února 2021.

Žáci přípravného ročníku, 1. - 9. tříd a zaměstnanci školy jsou od 1. 3. 2021 hromadně odhlášeni ze stravování, včetně objednávek obědů provedených k 1. 3. 2021.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 8. 3. 2021 stravují pouze žáci IZS a ostatních vybraných profesí a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Výdej obědů bude probíhat od 11:30 do 12 hodin v zelené jídelně.
 • Přihlášení obědů na 8. 3. a 3. 2021 je nutné nejpozději do pondělí 8. 3. 2021 do 5 hodin ráno na e jídelníčku nebo e –mailem:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Dále platí: Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních čistých, neskleněných jídlonosičů v době od 12 do 14 hodin v zelené a červené jídelně.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit chirurgické roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy a používat dezinfekci na ruce u vstupu do jídelny.
 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

Žáci a zaměstnanci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci přípravné třídy, 1. – 9. ročníků na distanční výuce jsou od 1. 3. 2021 automaticky odhlášeni ze stravování.
 • Přihlašování na 8. 3. a 3. 2021 je možné nejpozději do 8. 3. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Žáci školy na distanční výuce se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 12 do 14 hodin v červené a zelené jídelně do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů.
 • Žáci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem třídy FFP2, dodržují vyznačené rozestupy a dezinfikují si ruce před vstupem, do jídelny.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY PŘÍTOMNÍ VE ŠKOLE A NA DISTANČNÍ VÝUCE:

 

 • Všichni zaměstnanci školy byli automaticky od 1. 3. 2021 odhlášeni ze stravování.
 • Přihlašování na 8. 3. a 3. 2021 je možné nejpozději do 8. 3. 2021 do 5 hodin ráno e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a na e jídelníčku.
 • Zaměstnanci školy se k odběru stravy přihlašují a odhlašují sami nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 12:00 do 14 hodin v červené a zelené jídelně.
 • Výdej obědů pro zaměstnance přítomné ve škole : 11:30 – 12:00 v zelené jídelně.
 • Výdej obědů pro zaměstnance na distanční výuce: 13:00 - 14 hodin v červené a zelené jídelně.
 • Zaměstnanci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem třídy FFP2, dodržují vyznačené rozestupy a dezinfikují si ruce u vstupu do jídelny.

 

 

 

V Praze dne 1. 3. 2021

Mgr. Jitka Urbánková   Miloslava Střasáková
ředitelka školy   vedoucí školní jídelny

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 7 

Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19  k 12. 4.  2021

 

      Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

Manuál MŠMT provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ke dni 6. dubna 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí přípravných tříd, žáků 1. stupně v režimu rotační výuky.

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 12. 4. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. stupně), děti IZS a ostatních vybraných profesí a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Od 12. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci přípravné třídy, žáci 1. tříd, 2. tříd.
 • Od 19. 4. do 30. 4. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci 3. tříd, 4. tříd, 5. tříd.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:00 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:45 do 13:00 hodin.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

Žáci a zaměstnanci školy mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci 2. stupně (6. 7. 8. 9. třídy) jsou i nadále hromadně odhlášeni a k odběru stravy se přihlašují sami.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů probíhá od 13:00 do 14:00 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů.
 • Strávníci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo chirurgickou rouškou, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:

 

 • VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY JSOU I NADÁLE AUTOMATICKY ODHLÁŠENI ZE STRAVOVÁNÍ.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů pro zaměstnance přítomné ve škole je od 11:15 do 13:00 hodin.
 • Výdej obědů do vlastních čistých neskleněných jídlonosičů je od 13:00 do 14:00 hodin v červené jídelně.

V Praze dne 12. 4. 2021

Mgr. Jitka Urbánková   Miloslava Střasáková
ředitelka školy   vedoucí školní jídelny

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 8 

 

Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116
Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. Května 2021
Mimořádné opatření MZ z 29. dubna 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Je povolena osobní přítomnost dětí přípravných tříd, žáků 1. stupně, žáků 2. stupně v režimu rotační výuky.

 

PREZENČNÍ VÝUKA:

Ve školní jídelně se od 3. 5. 2021 stravují pouze žáci v prezenční výuce (přípravná tř., žáci 1. stupně a 2. stupně v režimu rotační výuky), děti IZS a ostatních vybraných profesí a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

 • Od 3. 5. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci přípravné třídy, žáci 1.stupně, žáci 6.tříd, žáci 7.tříd.
 • Od 10. 5. 2021 jsou hromadně přihlášeni ke stravování žáci 8. tříd a žáci 9. tříd.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám NEJPOZDĚJI dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 13:30 do 14 hodin v červené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:45 do 13:30 hodin.
 • Výdej a vstup do jídelny jednotlivých tříd:

Do jídelny vstupuje vždy jen jedna skupina-třída pro výdej oběda.

Další třída čeká na chodbě před jídelnou a vstoupí do jídelny až po usazení posledního žáka ke stolu vydávané třídy.

 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Udržuje se maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

Žáci a zaměstnanci školy mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Všichni žáci mají v době distanční výuky možnost odběru stravy do vlastních čistých neskleněných jídlonosičů.
 • Všichni žáci jsou přihlášeni hromadně ke stravování včetně týdne na distanční výuce.
 • Kdo nebude mít v tuto dobu o stravování zájem, ODHLAŠUJE SE SÁM NEJPOZDĚJI  DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM DO 13 HODIN NA E JÍDELNÍČKU, E-MAILEM, PC BOXU V JÍDELNĚ
 • Výdej obědů probíhá od 13:30 do 14:00 hodin v červené jídelně do vlastních neskleněných čistých jídlonosičů.
 • Strávníci mají v prostorách školní jídelny zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo chirurgickou rouškou, dodržují vyznačené rozestupy, dezinfikují si ruce.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:

 • VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY JSOU od 3. 5. 2021 hromadně přihlášeni ke stravování.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám nejpozději dva pracovní dny předem do 13 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů pro zaměstnance přítomné ve škole je od 11:15 do 13:30 hodin.
 • Výdej obědů do vlastních čistých neskleněných jídlonosičů je od 13:30 do 14:00 hodin v červené jídelně.

 

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA PONDĚLÍ 3. 5. 2021 JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO 3. 5. 2021 5  HODIN RÁNO.

 

V Praze dne 30. 4. 2021

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č. 9

 

     Provoz školních jídelen se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 10. 2020 č. 1116

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Mimořádné opatření MZ ze 7. května 2021

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
 • Umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotace.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školní jídelně se od 17. 5. 2021 stravují žáci 1. a 2. stupně bez rotace a zaměstnanci.

 • Od 17. 5. 2021 jsou všichni strávníci, včetně zaměstnanců i nadále přihlášeni ke stravování.
 • Kdo nebude mít o stravování zájem, odhlašuje si obědy sám NEJPOZDĚJI jeden pracovní – stravný den předem do 14 hodin na e jídelníčku, e-mailem, na PC boxu v jídelně.
 • Pokud oběd nelze v uvedeném termínu odhlásit, je možný odběr do vlastních neskleněných jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hodin v zelené jídelně.
 • Přihlašování k odběru stravy je možné nejpozději jeden pracovní- stravný den předem do 14 hodin na e jídelníčku, e-mailem, PC boxu v jídelně.
 • Výdej obědů bude probíhat od 11:15 do 14:00 hodin.
 • Pro výdej oběda je nutný čip.
 • Není povolen samoobslužný výdej podnosů, příborů, nápojů, ubrousků.
 • Z důvodu dodržení pravidel pro provoz školního stravování nejsou možné přídavky.
 • Pro družinové děti je možné na vyžádání vychovatelů doplnit nápoje ve džbánu.
 • Rozestupy mezi jednotlivými stoly jsou 1,5m.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky nebo respirátory FFP2, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Před vstupem do jídelny si strávníci dezinfikují ruce.
 • Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat nemocná osoba.

 

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA PONDĚLÍ 17. 5. 2021 JE MOŽNÉ NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 14. 5. 2021, 9 HODIN RÁNO.

 

V Praze dne 13. 5. 2021

Miloslava Střasáková - vedoucí školní jídelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.