Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Organizace přijímacího řízení

  • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.
    •  
    • Praha, 30. listopadu 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní. Maturitních zkoušek se pak týkají zejména změny související s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky.

     PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

     V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

     PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

     V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

     V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

     U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

     Nejnovější info:

     Opatření MŠMT týkající se přijímacích zkoušek na SŠ

     1. V případě že se střední škola rozhodne pro vlastní přijímací zkoušky, nesmí se tyto konat ve stejném termínu jako jednotné zkoušky CERMAT
     2. Pokud se víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia či SŠ s maturitní zkouškou rozhodly pro jednotnou zkoušku CERMAT a budou chtít ještě specifickou dodatkovou zkoušku například z AJ, musí se tato konat ve stejný den, jako jednotná zkouška CERMAT
     3. Ředitel střední školy může stanovit, že se jednotná přijímací zkouška podílí jiným poměrem než stanovuje § 60d odst. 2 věta prvního školského zákona (ta stanovuje 60% podíl)
     1. SŠ, které se rozhodly pro jednotnou zkoušku CERMAT nebo pro školní přijímací zkoušku, mohou do 8. března na webových stránkách školy oznámit, že od těchto zkoušek odstupují a že se tedy žádná přijímací zkouška konat nebude. V případě, emailu, nebo dopisu je tento termín stanoven nejpozději do 19. března

     A to jen v případě:

     1. že si tuto možnost vyhradily v kritériích pro 1. kolo přijímacích zkoušek
     2. že zájem přihlášených byl nižší než byl počet vypsaných míst

      

     1. Pokud si žák podal alespoň jednu přihlášku na školu, která jednotnou přijímací zkoušku dělá, bude žák skládat zkoušku na této škole v obou termínech 1. kola (tj. půjde tedy na testy ve stejné škole dvakrát, ačkoli ta druhá škola přijímačky nemá, nebo je má vlastní. Toto platí i v případě, že žák si podal přihlášku na jeden obor učební a jeden obor s maturitou)
     2. V případě, že si žák podal přihlášku na dvě školy, a obě školy mají jednotné přijímací zkoušky, bude žák skládat zkoušky 1. kola v jednom termínu na jedné škole a ve druhém termínu na druhé škole.
     3. Výsledky přijímacích zkoušek se dozví žák nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny od zpřístupnění výsledků CERMATu.
     4. Přijímací zkouška se dle rozhodnutí ředitele školy může konat i distančním způsobem – ta se může konat v jiný než centrálně stanovený den

     Nové termíny JPZ

  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
   vzdělávání na 3. května 2021
   pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
   2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
   vzdělávání na 4. května 2021
   pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
   1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
   2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
   Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
   upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.
   MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

   !!!! Novinka: MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. 

   Zápisové lístky

   • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).
    • zápisové lístky budou proti podpisu předány žákům v den předávání pololetního výpisu vysvědčení.
    • žák 5. nebo 7. ročníku obdrží zápisový lístek od školy pouze v případě, že byl na víceleté gymnázium přijat, tj. rodič musí podat žádost o vydání ZL
    • žák se zájmem o střední školu s talentovou zkouškou, nebo o víceletá gymnázia si o zápisový lístek u kariérního poradce zažádá v případě, že byl na školu přijat.
   • V případě, že dojde ke ztrátě nebo zničení zápisového lístku, lze na základě níže přiloženého formuláře zažádat o náhradní zápisový lístek.
    

docŽádost_o_přijetí_žáka_do_1.roč._NOVÁ.doc29 KB

pptx Prijimaci_zkousky_na_stredni_skoly_a_viceleta_gymnazia.pptx 712.86 KB