Přípravná třída je zřizována přednostně pro děti s odkladem školní docházky. Jejím úkolem je vyrovnat nerovnoměrný vývoj dítěte. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, speciálně pedagogické metody a formy práce jsou speciální pedagožkou – učitelkou přizpůsobeny specifickým potřebám. Výuka v přípravné třídě je zaměřena na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich odkladu školní docházky, a tak, aby se děti mohly bezproblémově začlenit do vzdělávání od 1. třídy a předešlo se případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Záměrem přípravné třídy je

 • přistupovat individuálně ke každému dítěti, zaměřit výuku na odstraňování těch nedostatků, které byly příčinou odkladu školní docházky
 • připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:
  • se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním
  • se sníženou koncentrací pozornosti
  • se sníženou koordinací pohybu
  • s vadou řeči
  • s grafomotorickými obtížemi
  • se zdravotním oslabením

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu (31,- Kč za oběd), odpoledne školní družinu (400,-Kč/měsíc), účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo.

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy (viz kriteria pro přijetí dítěte). Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Přihlášení dítěte do přípravné třídy:

 • Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky
 • Minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální počet je 15
 • Všechny děti musí projít zápisem (viz aktuální informace v záložce Rodiče - Zápis do 1. třídy ). Pokud dítě nepatří do našeho spádového obvodu, zápisem projde na své spádové škole, na naši školu podá přihlášku do přípravné třídy
 • U zápisu rodiče podají žádost o odklad školní docházky, v případě zájmu vyplní žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy, tu i s vyjádřením poradenského zařízení odevzdají co nejdříve vedení školy (formuláře i na www.zsvn.cz)
 • Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy, budou pozváni v červnu na schůzku (termín upřesníme) , kde se dozví konkrétní informace o chodu přípravné třídy.

Kritéria přijetí do přípravné třídy

 • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy (spádová oblast)
 • přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Prahy 15
 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy (spádová oblast)
 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Prahy 15
 • v případě nenaplněnosti přípravných tříd z hlediska počtu žáků mohou být přijímámy i děti z jiné městské části

                  Žádost o přijetí do přípravné třídy

Vedení k samostatnosti

Když dítě nastoupí do školy, je to velká změna, která zasáhne celou rodinu. Protože vše bude nové, každý den získá řadu nových informací, instrukcí, povinností a kdo ví, čeho ještě – bude velice unavené.

Zkuste tedy ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Naučte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za něj, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělocvik, Vv)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky, za dohledu rodičů
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku!
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce!
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.