Složení školské rady pro období 2020/2021 - 2022/2023

Zástupci rodičů - Klára Dlabolová a Veronika Doležalová

Zástupci školy - Mgr. Lenka Boldišová a Mgr. Alexandra Doleželová

Zástupci MČ P15 - Mgr. Lenka Klasnová a Petr Bernat

pdfZápis ze schůzky školské rady září 2021.pdf293.34 KB

Volby do školské rady pro období 2020/2021 - 2022/2023

pdfKandidatka pro volby do školské rady 

pdfVyhlášení voleb do Školské rady pro období 2020/2021 - 2022/2023.pdf46.31 KB

Složení Školské rady pro období 2017/2018 - 2019/2020

Zástupci MČ P15 - PaedDr. Marcela Štiková, MUDr. Jana Trková

Zástupci rodičů - Pavla Černáková, Mgr. Anna Dvořáková

Zástupci školy - Mgr. Lenka Boldišová, Mgr. Alexandra Doleželová

Výsledky voleb ke stažení pdfvysledky_voleb.pdf

pdfZápis ze schůzky Školské rady srpen 2019.pdf28.3 KB

pdfZápis ze schůzky Školské rady leden 2019.pdf29.04 KB

pdfZápis ze zasedání školské rady řájen 2020.pdf289.81 KB

 

28. srpna 2018 - školská rada

1) projednala a schválila - výroční zprávu za školní rok 2017/18

                                   - úpravy ve školním řádu

                                  - drobné úpravy ve školním vzdělávacím programu

2) ředitelka informovala

- o tom, že v červnu 2018 bylo provedeno šetření ČŠI na žádost rodiče žáka v přípravné třídě

- o průběhu rekonstrukce školní jídelny, jídelna bude v provozu od 13. 9. 2018

- o dokončení školního hřiště

- o vybudování interaktivní přírodovědné učebny (grant Praha - pól růstu) - dokončení v říjnu 2018

 

27. červen 2018 - schůze školské rady

ředitelka informovala:

- o stavbě a dokončení školního hřiště

- o rekonstrukcki školní jídelny - bylo nutné ukončit školní rok ke dni 22. 6. 2018,

od 28. 5. do 21. 6. se žáci stravovali na ZŠ Nad Přehradou a ZŠ Křimická

- o grantu na interaktivní přírodovědnou učebnu

- o probíhajícím grantu EU (Šablony)

- o změně ředitelky školy z důvodu odchodu do penze, od 1. 8. 2018 se stane ředitelkou Mgr. Jitka Urbánková

 

25. září 2017 nově zvolená školská rada:

1) schválila do funkce předsedkyně pí Dvořákovou, do funkce zapisovatelky pí Černákovou

2) projednala a schválila - výroční zprávu za školní rok 2016/17

                                    - úpravy ve školním řádu

                                    - změny ve školním vzdělávacím programu

3) ředitelka školy, pí Rezková, informovala školskou radu o:

- rekonstrukci školního hřiště a o chystané rekonstrukci školní jídelny

- zapojení do projektu Obědy pro děti

- grantech na výuku češtiny pro cizince, na prevenci

- využití peněz z EU - z tzv. Šablon

- účasti rodilého mluvčího v hodinách angličtiny (hradí zřizovatel)

- pokračujících tradičních akcích v tomto školním roce

 

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 vyhlašuje volby do Školské rady pro období 2017/2018 - 2019/2020.

Harmonogram ke stažení pdfVyhlášení voleb do školské rady330.44 KB

Kandidátka ke stažení pdfVolby školská rada kandidátka309.36 KB

Složení školské rady ve školním roce 2015/2016

Zástupci MČ P15 - PaedDr. Marcela Štiková, MUDr. Jana Trková

Zástupci rodičů - Šárka Hořovská (3. A), Anna Dvořáková (4. A)

Zástupci školy - Mgr. Lenka Boldišová, Mgr. Alena Weiserová

 

Dne 12. listopadu byla v dodatečných volbách do Školské rady ZŠ Veronské náměstí zvolena 66 platnými hlasy paní Anna Dvořáková.

Z důvodu odstoupení jednoho člena ze Školské rady se musí uskutečnit dodatečné volby. Tyto volby proběhnou 12. 11. 2014 při třídních schůzkách (přesný čas bude upřesněn).

Kandidátkami jsou paní Ivana Marková (3. C) a paní Anna Dvořáková (3. A)

Výsledky voleb do Školské rady

Volba zástupců rodičů

Počet voličů: 106

Počet platných hlasovacích lístků: 101

Počet neplatných hlasovacích lístků: 5

Jméno a příjmení Třída Počet hlasů
Šárka Hořovská 1. A 50
Magdaléna Kafková 1. B 35
Ing. Drahoslav Matonoha 6. A 57

Do Školské rady ZŠ Veronské náměstí byli zvoleni: Ing. Drahoslav Matonoha s počtem hlasů 57 a  Šárka Hořovská s počtem hlasů 50.

Volba zástupců pedagogů

Počet voličů: 32

Počet platných hlasovacích lístků: 32

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

Jméno a příjmení Počet hlasů
Mgr. Lenka Boldišová 21
Mgr. Alexandra Doleželová 15
PaedDr. Gabriela Laitnerová 5
Mgr. Alena Weiserová 16

Do Školské rady ZŠ Veronské náměstí byly zvoleny: Mgr. Lenka Boldišová s počtem hlasů 21 a Mgr. Alena Weiserová s počtem hlasů 16.

Volby do Školské rady ZŠ Veronské náměstí 2014/2015 – 2016/2017

Zákonní zástupci

Volební kandidátka – zákonní zástupci Třída
Šárka Hořovská 1. A
Magdaléna Kafková 1. B
Ing. Drahoslav Matonoha 6. A

3. června 2014 od 15.30 hodin do 18.00 hodin v prostorách školy

Zástupci pedagogů

Volební kandidátka - zástupců pedagogů
Mgr. Lenka Boldišová
Mgr. Alexandra Doleželová
PaedDr. Gabriela Laitnerová
Mgr. Alena Weiserová

Do školské rady budou zvoleni dva zástupci zákonných zástupců a dva zástupci pedagogů.

 

Vyhlášení voleb do Školské rady pro období 2014/2015 - 2016/2017

Volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhne 2. června 2014 ve sborovně a volba zákonných zástupců proběhne 3. června 2014 od 15.30 hodin do 18.00 hodin v prostorách školy.

Kandidáti pro volbu budou zveřejněni 29. dubna na těchto www stránkách a na školní nástěnce.

Školská rada je orgán školy podílející se na správě školy. Zasedá nejméně dvakrát ročně a funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje ke školním vzdělávacím programům, projednává návrh rozpočtu.Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jejich změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce a podává podněty a oznámení.

Za volební komisi Dana Švideková, Zdeňka Brandová a Michaela Sedlmajerová

 

Složení školské rady

Zástupci MČ Praha 15: PaedDr. Marcela Štiková, MUDr. Jana Trková

Zástupci rodičů : Pavla Černáková, Ing. Drahoslav Matonoha

Zástupci školy: PaedDr. Gabriela Laitnerová, Mgr. Jana Churáňová

 

6. října 2010 projednala a schválila školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010

13. října 2011 projednala a schválila školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011

28. června 2012 projednala a schválila školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/12

27. června 2013 školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013, úpravy školního řádu a úpravy ve školním vzdělávacím programu

19. června 2014 bylo projednáno:

  • výsledky voleb do Školské rady
  • úpravy ve školním řádu a Školním vzdělávacím programu
  • závěrečná zpráva ČŠI
  • zřízení dvou přípravných tříd pro šk. rok 2014/15
  • pí. Rezková informovala o výstavbě dopravního hřiště

30. září 2014 nově zvolená Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za šk. rok 2013/14 a seznámila se s plánem školy na šk. rok 2014/15.