Roční plán školní družiny

 pdfRoční plán 2020/2021.pdf332.4 KB

Provoz školní družiny

Po skončení vyučování si vychovatelé přebírají děti u tříd od učitelů, nebo je přivádí učitelé do školní družiny. Na oběd chodí děti přihlášené do školní družiny společně.

Žáci, kteří mají na přihlášce uvedenou jinou mimoškolní činnost, budou uvolňováni do 14. 00 hodin. Od 15.30 hodin odcházejí děti ze školní družiny podle časů odchodů uvedených na přihlášce do ŠD, nebo odchází s doprovodem. Každý pátek je možno děti vyzvedávat v průběhu celého odpoledne.

Platba 400 Kč měsíčně bude prováděna pololetně, 1. platba 2000 Kč do konce září a 2. platba 2 000,-Kč do konce února 

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy rozhodne o případném vyloučení dítěte ze školní družiny z důvodu neplacení poplatku.

Upozornění

Rodiče se při vyzvedávání dítěte prokáží kartičkou dítěte. Důvodem je bezpečnost Vašeho dítěte při odchodu ze školní družiny.

Po skončení provozu ve školní družině přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou na přihlášce do školní družiny, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů. Od této doby a po skončení provozu ve školní družině přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do 18.00 hodin, vychovatel nejdříve podle možnosti informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny. Poté kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.

Pro pobyt a k činnosti ve školní družině bude dítě potřebovat:

  • denně svačinu a pití na odpoledne
  • vhodné oblečení na vycházky a pobyt venku, které si děti mohou uložit v šatně nebo ve školní družině

Děti mohou mít ve školní družině svoje hračky, knihy apod. Za poškození však škola neodpovídá. Nedávejte dětem cennosti a drahé hračky.

Další informace

Jakoukoliv další pomoc ze strany rodičů školní družina uvítá (papíry, kancelářské a výtvarné potřeby, zbytky látek, pletací příze, přírodniny, nevyužité hračky, dětské knihy, časopisy atd.).

Vzhledem k bezpečnosti dětí nemůže vychovatel během činnosti odcházet z oddělení, proto prosíme, aby nutné záležitosti byly vyřizovány osobně s vychovatelkou při vyzvedávání dítěte ze školní družiny. V nejnutnějších případech na tel. čísle 274 860 247, 774 965 391, koncová školní družina tel. č. 773 968 391.

Pro výjimečné odchody ze ŠD, tj. odchody jiné, než jsou uvedené na zápisním lístku, může dítě donést žádost o uvolnění ve formátu A5, kde bude uvedeno:

  • datum
  • celé jméno dítěte a třída
  • v kolik hodin a s kým půjde domů, mimo čas 14.00 – 15.30 hodin – viz režim ŠD
  • čitelný podpis rodiče nebo zákonného zástupce

Pokud žádost o uvolnění nebude mít tyto náležitosti, dítě nebude uvolněno. Stejně tak nelze uvolňovat děti na telefonické požádání. Jde o bezpečnost dětí. Při odchodech dětí prosíme o dodržování časů odchodů podle režimu a řádu školní družiny.

Vzorové dokumenty

pdfVnitřní řád ŠD.pdf83.38 KB

pdfPlán prevence sociálně patologických jevů ve školní družině.pdf26.92 KB

pdfPlatby za pobyt v ŠD.pdf35.32 KB

pdfpřihláška do ŠD.pdf119.04 KB